nájdete nás štúdio Mary Seberíniho 9, Bratislava v hoteli Bratislava parkovanie zdarma
objednávky

tel.: 0948 015 536

GDPR

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vážení klienti,

dovoľujeme si požiadať Vás,  aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

Spoločnosť MRF s.r.o., so sídlom Hviezdoslavov 894, 930 41 IČO: 45 862 770 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka č.: 34941/T (ďalej aj iba „MRF“),akoprevádzkovateľ, si Vás touto formou dovoľuje v zmysle Článku 13 a Článku 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie"), informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj poučiť o právach, ktoré majú dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaní ich osobných údajov spoločnosťou MRF. 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

MRF  spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré predstavuje najmä, avšak nie len, Nariadenie a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť MRF spracúva; predstavujú najmä záujemcovia o poskytnutie služieb spoločnosťou MRF a klienti využívajúci služby spoločnosti MRF.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla v súvislosti s využívaním služieb spoločnosti MRF, alebo prejavením záujmu o budúce využitie služieb spoločnosti MRF v súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu so spoločnosťou MRF.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sú spoločnosťou MRF predstavujú identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú identifikáciu dotknutej osoby a kontaktné údaje.

Spracúvanými osobnými údajmi sú najmä: meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov (právny základ) a doba spracúvania:

Osobné údaje uvedené v časti „Kategórie spracúvaných osobných údajov“ sú využívané na účely  rezervácie služieb v kaderníckej prevádzke spoločnosti MRF a v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov pri využívaní služieb poskytovaných v zmysle predmetov činnosti spoločnosti MRF, ako sú napríklad:

  • montáže alarmov a bezpečnostných systémov v rozsahu poskytovaných služieb
  • registráciu v systémoch dodávateľov bezpečnostných zariadení
  • dodania, montáže a správy bezpečnostných systémov
  • fakturácie za poskytnutú/é službu/y

MRF spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov, najmenej však po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

MRF sa v rámci svojej činnosti vykonáva aj registráciu klientov v systémoch bezpečnostných firiem (JABLOTRON), ktoré sú dodávateľmi bezpečnostných zariadení a registrácia je potrebná pre následné poskytované služby.

Príjemcovia osobných údajov:

V rámci činnosti  môže MRF zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

Medzi oprávnených sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov spoločnosti MRF patrí spoločnosť Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, 010 01  Žilina, IČO: 31 645 976 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  Oddiel: Sro, Vložka č.: 3175/L, resp. Spoločnosti združené v skupine JABLOTRON, ktoré v rámci svojej činnosti vykonávajú registráciu klientov v bezpečnostných systémoch firiem, za účelom registrácie, nevyhnutnej pre následné poskytovanie služieb.

Príjemca osobných údajov za účelom poskytovania služieb vedenia účtovníctva je Zuzana Chandogová, Trnavská cesta 159/28, 821 08 Bratislava, zapísaná v Živnostenskom  registri Okresnéhý úrad Bratislava , č.: 102-28221, IČO: 37 617 184

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Vám bude poskytnutý na požiadanie.

 

Práva dotknutej osoby:

  • Ako dotknutá osoba máte právo získať od spoločnosti MRF potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak MRF spracúva Vaše osobné údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám. Spoločnosť MRF je povinná Vám na Vašu žiadosť poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.

 

  • Máte právo na to, aby MRF bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

 

  • Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na tieto účely, vrátane profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

 

  • Máte právo získať od spoločnosti MRF osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo, aby Vaše osobné údaje boli k inému prevádzkovateľovi prenesené priamo spoločnosťou MRF, ak je to technicky uskutočniteľné. Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov. Máte právo na to, aby MRF bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak neexistuje žiadny iný právny základ spracúvania týchto údajov.

Kontaktné údaje MRF s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, či podnetov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte:

 

Telefonicky: + 421 944 31 44 75,

e-mailom: info@zabezpecovacie-systemy-mrf.sk,  

alebo osobne v prevádzke MRF s.r.o. na Seberíniho ulici, Bratislava (City Hotel Bratislava) na základe dohodnutého stretnutia.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť MRF, alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, www:https://dataprotection.gov.sk/uoou/.